SHAMAMEH.COM

تجدید نظر در قوانین وامور بین املل

جعفر ناظم رعایا   ------    تجدیدنظر در قوانین و امور بین الملل

-- رهبری جهانی جایزه ای نیست که بین کشورهای صنعتی/اقتصادی بزرکتر ویا پیشرفته تر به مسابقه گذاشته شود وامتیازهایی بر امکانات موجود آنها بیفزاید بلکه آنست که بر اساس حقوق فطری انسانی وعدالت استقرار یابد _ والارض وضعها للانام ,وچون ممکن نیست اذ تمام انسانها نظر خواهی شود راه عملی این است بر اساس اصل وامرهم شوری بینهم -عادلانه این است که از تمام کشورها یک نماینده انتخاب شود که حق رایی داشته که به نسبت جمعیت کشور او در یک مجمع بین المللی که تشکیل میشود تاثیر گذار باشد وتوسط یک چنین شورای بین المللی قوانین ومقرات جهانی متناسب با شرایط ومقتضیات بین الملل زمان وضع وقدرت اجرایی یابد وقوانین ومعاهداتی که پس ازجنگ جهانی دوم توسط سران پیروز متققین نوشته واعلام وظا هرا تصویب شد به بایگانی تاریخ سپرده شود زیرا قوانیینی که بیش از هشتاد سال تاریخ دارد هر چند هم آن روها کارایی داشته است درشرایط زمانی کنونی نا کارامدشده اند . امید اینست که خوانندگان ومصلحان توانمند وخیر خواه اجتماع بشری این مهم را مورد عنایت قرار دهند

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه